پرونده محمدعلی طاهری 29 اکتبر 2016

منبع: کانال یوتیوب Faradarmani Taheri
29 اکتبر 2016
محمدعلی طاهری, زندانی عقیدتی، در 21 روز اعتصاب غدا خود به اغما می رفته است. این شانزدهمین اعتصاب غدای
وی در پنج سال اخیر است. هیچ کس نمی داند او کجاست و خانواده او اجازه ملاقات با وی را ندارند.